Rituály

Rituál je súbor nejakých symbolických úkonov náboženského alebo iného charakteru, vykonávaných podľa presne stanovených pravidiel. Pevne stanovené poradie rituálov sa nazýva rítus.

Často sa uvádza, že rituál je základným nástrojom sociálnej súdržnosti, pretože všeobecne zdieľaná forma konania, nasýtená spoločenskými významami, ľudí zjednocuje

Rituál je pre každého človeka osobný úkon. Je vyjadrením vlastnej túžby dosiahnuť určitý cieľ. Nie je samoúčelný, že to človek chce a hotovo. Preukazujeme ním, že veríme vo vyššiu silu, a robíme preto obete. Iba s vierou a dôverou v seba samého môžu byť naše ambiciózne ciele úspešné. Vtedy aj jednoduché napísanie problémov na papier, jeho spálenie a následné zakopanie v záhrade, môže byť veľmi efektívnym rituálom. Nie sú žiadne zlé alebo dobré rituály, nesprávne alebo správne. Úspech rituálu závisí vždy od sebadôvery a viery v život, v Boha alebo v lásku.

Rituály sú s nami od nepamäti, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Každý národ a každá krajina má svoje vlastné zvyky a rituály. Ich osobitný charakter odráža vieru vo vyššie sily.

Sú rozlišované podľa najrôznejších kritérií (podľa spôsobu a času realizácie, podľa dôvodu, podľa životnej etapy, podľa prostredia, v ktorom sú realizované) .Rozlišit možno nielen individuálne a kolektívne realizované rituály, v tom napr.:

rituály situačný – spojené s určitou kolektívnej udalosťou , s potrebou oslavy niečoho; predpokladaná je ako účasť celebrant (oslávencov), tak účasť verejnosti

rituály výročnej – konanej vždy v približne rovnakom čase, pripomínajúce stabilný momenty a tak dalej…

Hoci psychológovia niekedy mylne nazývajú rutinnú aktivitu zvierat rituálmi, je doložiteľné, že len rozumná bytosť môže pociťovať náznak nejakého transcendentálneho významu, ktorý je motívom jeho rituálneho správania.